Zacchaeus

คริสตื่นเต้นกับพิธีบัพติศมาที่จะมาถึง; มากเสียจนเขาลืมไปร่วมงานอาสาสมัครของจอย ซุปเปอร์บุ๊คพาพวกเขากลับไปพบกับคนเก็บภาษีชื่อศักเคียสในเมืองเยรีโคโบราณ เด็กๆ ประหลาดใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคนบาปอย่างศักเคียสเมื่อเขาได้พบกับพระเยซู จอยได้เห็นว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้หลงหาย--ซึ่งรวมถึงตัวเธอเองด้วย! จอยตระหนักดีว่าเธอเองก็ต้องการยอมรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เช่นเดียวกับศักเคียสและเริ่มเข้าใจว่าทำไมคริสจึงตื่นเต้นมากที่จะได้รับบัพติศมา จอยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและบอกข่าวดีกับพ่อแม่ของเธอ

*ครูควรดูวิดีโอเรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับหลักสูตรนี้ก่อน เนื่องจากบางภาพอาจรุนแรงเกินไปสำหรับเด็กเล็ก ฉบับย่อมีความรุนแรงน้อยกว่า ดูวีดีโอเบื้องหลังพระคัมภีร์และป้ายชี้ทางก่อน

ซุปเปอร์บุ๊ค ตอน: ศักเคียส